DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดตรวจราชการ


# ตัวชี้วัดสนับสนุนการตรวจราชการ เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานกักขัง ของกรมราชทัณฑ์ มีรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก อย่างน้อย ๑ รูปแบบ 50.0     71.63    
2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในทัณฑสถานได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ (NEW) **รอนำเข้าข้อมูล** 100.0     0.00    
3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในทัณสถานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน (NEW) **รอนำเข้าข้อมูล** 30.0     0.00    
4 ทารกแรกเกิดที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในทัณฑสถานน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (NEW) **รอนำเข้าข้อมูล** 7.0     0.00    
5 อำเภอที่ผ่านมาตรการหลักอำเภอสุขภาพดี 800.0     616.00    
6 ร้อยละจังหวัดที่มีการให้บริการในสถานชีวาภิบาล 80.0     0.00    
7 ร้อยละของโรงพยาบาล/สถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคลินิกส่งเสริมการมีบุตร 100.0     95.45    
8 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 17.0     16.59    
9 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ 55.0     3.79    
10 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก <= 12 สัปดาห์ 75.0     73.05    
11 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน 75.0     27.11    
12 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 75.0     56.92    
13 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (แหล่งข้อมูลจาก HDC) 7.0     6.94    
14 อัตราการตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (Neonatal Mortality Rate : NMR) 3.6     4.71    
15 ร้อยละจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีการพัฒนาเป็น Healthy City Model 100.0     26.32