DoH Dashboard กรมอนามัย

Dashboard

ข้อมูลของปี

2 KPI

ตัวชี้วัดกระทรวง

ข้อมูลตัวชี้วัดทั้งหมดจาก HDC และระบบบันทึกจาก DOH DASHBOARD

4 KPI

ตัวชี้วัดตรวจราชการ

9 KPI

ตัวชี้วัดกรมอนามัย

3 KPI

ตัวชี้วัด กพร.

27 KPI

ตัวชี้วัดเฝ้าระวัง

ตัวชี้วัดเฝ้าระวังกรมอนามัย

3 KPI

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลกลุ่มวัยรุ่น

ข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายการข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 9 KPI
ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ NEHIS
จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จัดหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่าง ๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน