DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน

รายการ  
7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
7.2 ผลลัพธด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คลิกเพื่อดูรายละเอียด
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกำกับดูแล คลิกเพื่อดูรายละเอียด
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการเติบโต คลิกเพื่อดูรายละเอียด
7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน คลิกเพื่อดูรายละเอียด