DoH Dashboard กรมอนามัย

Data Coordinators

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน


ระยะเวลารายงานผล: ทุก 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

-

-

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: -
อีเมล์: -

นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4438
อีเมล์: loogjun.ph@hotmail.com

ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว


ระยะเวลารายงานผล: ทุก 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

-

-

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: - br>อีเมล์: -

นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4069
อีเมล์: -

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

โทร: 0 2590 4405
อีเมล์: teerboon@hotmail.com

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

โทร: 0 2590 4417
อีเมล์: -

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

-

สำนักโภชนาการ

โทร: -
อีเมล์: -

นางสาววิภาศรี สุวรรณผล

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4945
อีเมล์: -

7.ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

แพทย์หญิงสุนิสา ศุภเลิศมงคลชัย

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4329
อีเมล์: sunisa.s@anamai.mail.go.th

นายภาสกร สุระผัด

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: -

8.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4327
อีเมล์: nutwan65@gmail.com

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: supoj.a@anamai.mail.go.th

9.ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4327
อีเมล์: nutwan65@gmail.com

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: supoj.a@anamai.mail.go.th

10.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4327
อีเมล์: nutwan65@gmail.com

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: supoj.a@anamai.mail.go.th

11.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4327
อีเมล์: nutwan65@gmail.com

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: supoj.a@anamai.mail.go.th

12.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4327
อีเมล์: nutwan65@gmail.com

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: supoj.a@anamai.mail.go.th

13.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางปนัดดา จั่นผ่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4448
อีเมล์: nuipanadda@gmail.com

นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4414
อีเมล์: hpsanamai2017@gmail.com

กลุ่มวัยเรียน

14.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางปนัดดา จั่นผ่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4448
อีเมล์: nuipanadda@gmail.com

นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4414
อีเมล์: hpsanamai2017@gmail.com

15.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางปนัดดา จั่นผ่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4448
อีเมล์: nuipanadda@gmail.com

างสาวคัทลียา โสดาปัดชา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4414
อีเมล์: hpsanamai2017@gmail.com

ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางสาวพรวิภา ดาวดวง

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: pornwipa.dd@anamai.mail.go.th

นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์

นักโภชนาการปฏิบัติการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: jairak.l@anamai.mail.go.th

ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางสาวพรวิภา ดาวดวง

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: pornwipa.dd@anamai.mail.go.th

นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์

นักโภชนาการปฏิบัติการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: jairak.l@anamai.mail.go.th

ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางสาวพรวิภา ดาวดวง

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: pornwipa.dd@anamai.mail.go.th

นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์

นักโภชนาการปฏิบัติการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: jairak.l@anamai.mail.go.th

ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

แพทย์หญิงสุนิสา ศุภเลิศมงคลชัย

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4329
อีเมล์: sunisa.s@anamai.mail.go.th

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: -

ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง

นักวิเคราะห์นโยบาและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักทันตสาธารณสุข

โทร: 0 2590 4217
อีเมล์: vannapa.s@anamai.mail.go.th

ทพญ.กันยา บุญธรรม

ทันตแพทย์ชำนาญการ

สำนักทันตสาธารณสุข

โทร: 0 2590 4204
อีเมล์: kanya.b@anamai.mail.go.th

กลุ่มวัยรุ่น

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โทร: 0 2590 4166
อีเมล์: am-piyarat@hotmail.com

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลําภู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โทร: 0 2590 4167
อีเมล์: poppysunko.j@gmail.com

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โทร: 0 2590 4166
อีเมล์: am-piyarat@hotmail.com

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลําภู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โทร: 0 2590 4167
อีเมล์: poppysunko.j@gmail.com

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โทร: 0 2590 4166
อีเมล์: am-piyarat@hotmail.com

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลําภู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โทร: 0 2590 4167
อีเมล์: poppysunko.j@gmail.com

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางวสุนธรี เสรีสุชาติ

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4308
อีเมล์: wsarsanasuwan1960@gmail.com

นางสาวลักษณิน รุ่งตระกูล

นักโภชนาการปฏิบัติการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4308
อีเมล์: klaksanin@gmail.com

กลุ่มวัยทำงาน

ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางวสุนธรี เสรีสุชาติ

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4308
อีเมล์: wsarsanasuwan1960@gmail.com

นางสาววิภาศรี สุวรรณผล

นักโภชนาการปฏิบัติการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4307
อีเมล์: wipasri.s@anamai.mail.go.th

ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: -

นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์

นายแพทย์ชำนาญการ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4413
อีเมล์: chonlaphan.p@anamai.mail.go.th


กลุ่มผู้สูงอายุ

ร้อยละของกลุ่มผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: -

นางสาวจุฑาภัคร เจนจิตร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สํานักอนามัยผู้สูงอายุ

โทร: 0 2590 4504
อีเมล์: jutapak.j@anamai.mail.go.th


ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลกลุ่มผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์


ระยะเวลารายงานผล: รอบปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นางรัชนี บุญเรืองศรี

นักสังคมสงค์เคราะห์ชำนาญการพิเศษ

สํานักอนามัยผู้สูงอายุ

โทร: 0 2590 4508
อีเมล์: rachanee.b@anamai.mail.go.th

30.ร้อยละของกลุ่มผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

ทพญ.วรางคนา เวชวิธี

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

สำนักทันตสาธารณสุข

โทร: 0 2590 4116
อีเมล์: warangkana.v@anamai.mail.go.th

นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง

นักวิเคราะห์นโยบาและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักทันตสาธารณสุข

โทร: 0 2590 4217
อีเมล์: vannapa.s@anamai.mail.go.th

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 1 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นายประโชติ กราบกราน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร: 0 2590 4353
อีเมล์: prachot.k@anamai.mail.go.th

นางพรสุดา ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร: 0 2590 4316
อีเมล์: pornsuda.s@anamai.mail.go.th

ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 5 เดือนแรก/รอบ 5 เดือนหลัง
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร: 0 2590 4128
อีเมล์: panisa.s@anamai.mail.go.th

นางพรสุดา ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร: 0 2590 4316
อีเมล์: pornsuda.s@anamai.mail.go.th

ร้อยละของแหล่งน้ำบริโภคต่างๆ ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 5 เดือนแรก/รอบ 5 เดือนหลัง
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นายรัชชผดุง ดํารงพิงคสกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

โทร: 0 2590 4605
อีเมล์: ratchaphadung.d@anamai.mail.go.th

นายสิงค์คร พรมขาว

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

โทร: 0 2590 4607
อีเมล์: singkorn.p@anamai.mail.go.th

การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 1 เดิอน และ 1 ปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นายสุพจน์ อาลีฮุสมาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4349
อีเมล์: supoj.a@anamai.mail.go.th

นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ


อีเมล์: -

ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


ระยะเวลารายงานผล: รายไตรมาส 1,2,3,4
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นางสาวโศรยา ชูศรี

นักวิชาการสาธารณสุข

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4202
อีเมล์: so_z_aa@hotmail.com

นายอภัย ปิณฑะคุปต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4202
อีเมล์: apai.pk@gmail.com

 

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2567