DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

โครงการพระราชดำริฯ


โครงการพระราชดำริ (12 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำผ่านการอบรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 60.0     81.69    
2 ร้อยละของเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานกักขัง ของกรมราชทัณฑ์ มีรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก อย่างน้อย ๑ รูปแบบ 50.0     71.63    
3 เรือนจำมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำและส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขังระดับมาตรฐานขึ้นไป 50.0     0.00    
4 โรงเรียน/หน่วยบริการสาธารณสุข ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม) 440.0     0.00    
5 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี ในพื้นที่ กพด. มีภาวะเตี้ย 9.5     0.00    
6 ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 11.5     0.00    
7 ร้อยละของโรงเรียน กพด. เข้าถึงน้ำบริโภคสะอาดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 15.0     7.67    
8 จำนวนโรงเรียน กพด. ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน กพด. ต้นแบบด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 10.0     27.00    
9 ชุมชนหมู่บ้านเป็นชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน (สะสม) 34,289.0     0.00    
10 ครัวเรือน มีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ที่มีคุณภาพ (20 - 40 ppm) 90.0     0.00    
11 ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ก่อนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ≥ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร 150.0     0.00    
12 ร้อยละของหญิงที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบได้รับยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนขณะตั้งครรภ์ (Coverage) 85.0     79.29    
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (5 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 สถานศึกษาในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนาได้รับการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และอนามัยสิ่งแวดล้อม) 20.0     0.00    
2 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (พื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) 85.0     0.00    
3 เด็กอายุ 6-14 ปี ในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาสูงดีสมส่วน 59.0     0.00    
4 จำนวนสถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงต้นแบบ 77.0     0.00    
5 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 – 49 ปี ที่ได้รับการคัดกรองภาวะโลหิตจาง ในขณะที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ และพบภาวะโลหิตจาง (Coverage) 20.0     36.40    
(0 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
โครงการเฉลิมพระเกียรติ (7 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ 1,000.0     0.00    
2 นักเรียนจิตอาสาเป็นแกนนำด้านสุขภาพ 10,000.0     0.00    
3 นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์ (จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 10 อ ) 55.0     0.00    
4 นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 10 อ ) 60.0     0.00    
5 จำนวนผู้สูญเสียฟันได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก 72,000.0     41,624.00    
6 จำนวนผู้สูญเสียฟันและมีความจำเป็นได้รับบริการฝังรากฟันเทียมเพื่อรองรับ ฟันเทียมทั้งปาก 7,200.0     562.00    
7 พัฒนาผู้นำด้านสุขภาพประจำศาสนสถาน “ 1 ตำบล 1 ผู้นำด้านศาสนา” 2,400.0     0.00    
โครงการตามพระราชปณิธาน (4 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านม 76.0     0.00    
2 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับนักศึกษาหญิงใน สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 26.0     0.00    
3 ร้อยละสตรีอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ (BSE) 70.0     56.47    
4 ร้อยละสตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ (CBE) 70.0     43.80