DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมกินผักวันละ 5 ทัพพีทุกวัน ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ วัยทำงาน
(15-59 ปี)
จำนวนผู้ที่มีพฤติกรรมกินผักวันละ 5 ทัพพีตั้งแต่ 4 วันต่อสัปดาห์ (คน) จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ (คน) ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 11,9734,59242.97
เขตสุขภาพที่ 23,8859,47341.01
เขตสุขภาพที่ 32,0135,78534.80
เขตสุขภาพที่ 41,1802,98339.56
เขตสุขภาพที่ 52,2105,61839.34
เขตสุขภาพที่ 62,1275,44939.03
เขตสุขภาพที่ 71,9783,85151.36
เขตสุขภาพที่ 84,1218,98745.86
เขตสุขภาพที่ 91,0832,63541.10
เขตสุขภาพที่ 101,4263,01947.23
เขตสุขภาพที่ 1110,00818,69653.53
เขตสุขภาพที่ 121,7094,56437.45
สสม.22861337.19
รวมทั้งหมด33,94176,26544.50
หมายเหตุ:
ที่มา: ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักทันตสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล : 18 มิถุนายน 2564