DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ ระดับเขตสุขภาพ

เลือกปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# พื้นที่ จำนวนของ อปท.
ในพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับทั้งหมด (แห่ง)
จำนวนของ อปท.
ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล (แห่ง)
ร้อยละของ อปท.
ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
จำนวนของ อปท.
ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (แห่ง)
ร้อยละของ อปท.
ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
จำนวนของ อปท.
ในพื้นที่เสี่ยงที่มีระบบจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ(แห่ง)
ร้อยละของ อปท.
ในพื้นที่เสี่ยงที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ
เขต 181457971.1380.9870.86
เขต 2030930,900.006600.0000.00
เขต 3028428,400.009900.0000.00
เขต 4046546,500.00171,700.0000.00
เขต 5046746,700.007700.0000.00
เขต 665439675.382741.5446.15
เขต 771854676.04263.62253.48
เขต 871448367.65476.58344.76
เขต 985559069.0191.0591.05
เขต 1065845368.84324.86253.80
เขต 11032332,300.00101,000.0000.00
เขต 12033933,900.007700.0000.00
รวม 3,824 5,277 138.00 205 5.36 104 2.72
                 พื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ


หมายเหตุ:
สถานการณ์ภาพรวม และ สถานการณ์รายพื้นที่ คิดจาก
A = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง (locality_type = 03,04,05,06) ที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล (แห่ง)
B = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับทั้งหมด
ร้อยละของ อปท. ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล = (A/B)x100

C = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง (locality_type = 03,04,05,06) ที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (แห่ง)
D = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับทั้งหมด
ร้อยละของ อปท. ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล = (C/D)x100

E = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง (locality_type = 03,04,05,06) ที่มีระบบจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ (แห่ง)
F = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับทั้งหมด
ร้อยละของ อปท. ในพื้นที่เสี่ยงที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ = (E/F)x100

คำอธิบาย
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
2. จังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ หมายถึง พื้นที่ 29 จังหวัด ซึ่งประชากรมีความเสี่ยงสูงในการจะเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ
เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ลำพูน
เขตสุขภาพที่ 6 สระแก้ว
เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี นครพนมบึงกาฬเลยสกลนครหนองคาย หนองบัวลำภู
เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ
เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ จำนวนของ อปท. ทั้งหมด
(แห่ง)
จำนวนของ อปท.
ที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล (แห่ง)
ร้อยละของ อปท.
ที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
จำนวนของ อปท.
ที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (แห่ง)
ร้อยละของ อปท.
ที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
เขต 182257970.4480.97
เขต 247130965.6161.27
เขต 345928461.8791.96
เขต 465746570.78172.59
เขต 569846766.9171.00
เขต 658743974.79274.60
เขต 772254675.62263.60
เขต 872148366.99476.52
เขต 985959068.6891.05
เขต 1066345368.33324.83
เขต 1156632357.07101.77
เขต 1262433954.3371.12
รวม 7,849 5,277 67.23 205 2.61


หมายเหตุ:
สถานการณ์ภาพรวม และ สถานการณ์รายพื้นที่ คิดจาก
A = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล (แห่ง)
B = จำนวนของ อปท. ทั้งหมด (แห่ง)
ร้อยละของ อปท. ที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล = (A/B)x100

C = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (แห่ง)
D = จำนวนของ อปท. ทั้งหมด (แห่ง)
ร้อยละของ อปท. ที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล = (C/D)x100

ที่มา: สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ประมวลผล : 10 มีนาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565