DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ จำนวนเทศบาลและอบต.(แห่ง) จำนวนข้อมูล
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (แห่ง)
ร้อยละการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
เขต 18141,515186.12
เขต 2466858184.12
เขต 3454764168.28
เขต 46491,230189.52
เขต 56901,238179.42
เขต 65781,063183.91
เขต 77181,237172.28
เขต 87141,166163.31
เขต 98551,464171.23
เขต 106581,056160.49
เขต 11559898160.64
เขต 12617925149.92
รวม 7,772 13,414 172.59
หมายเหตุ:
สถานการณ์ภาพรวม และ สถานการณ์รายพื้นที่ คิดจาก
A = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (locality_type = 03,04,05,06) ที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัด พื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ (issue02+issue03)
หารด้วย
B = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับทั้งหมด
จังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ 29 จังหวัด (ในเขตสุขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10) ซึ่งประชากรมีความเสี่ยงสูงในการจะเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธรอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครพนม เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ลำพูน และสระแก้ว
ที่มา: ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

วันที่ประมวลผล : 10 มีนาคม 2565