DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ข้อมูลเฝ้าระวัง


กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (5 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 20.0     31.20    
2 การเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย 20.0     18.44    
3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0     9.44    
4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน 10.0     0.00    
5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 5.0     0.00    
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (2 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 0.0     0.00    
2 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0     10.83