DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ข้อมูลเฝ้าระวัง


กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (51 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 95.0     0.00    
2 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 16.0     38.97    
3 อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth) 4.0     4.48    
4 อัตราการตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (Neonatal Mortality Rate : NMR)
5 อัตราตายทารกระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate : ENMR) 0.0     4.27    
6 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 75.0     71.19    
7 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก <= 12 สัปดาห์ 75.0     78.88    
8 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 75.0     69.11    
9 อัตราตายทารกอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี (Infant Mortality Rate) 0.0     8.56    
10 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (แหล่งข้อมูลจาก HDC) 7.0     6.39    
11 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90.0     84.87    
12 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     72.73    
13 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) 85.0     82.55    
14 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     52.01    
15 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90.0     90.84    
16 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย(สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     20.82    
17 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 95.0     0.00    
18 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     0.00    
19 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     0.00    
20 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม 95.0     0.00    
21 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     0.00    
22 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 95.0     0.00    
23 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     0.00    
24 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     0.00    
25 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม 95.0     0.00    
26 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     0.00    
27 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 95.0     0.00    
28 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     0.00    
29 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     0.00    
30 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับการติดตาม 90.0     0.00    
31 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     0.00    
32 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 95.0     0.00    
33 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     0.00    
34 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     0.00    
35 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ได้รับการติดตาม 90.0     0.00    
36 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     0.00    
37 ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ 95.0     83.80    
38 ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 65.0     0.00    
39 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 73.0     73.74    
40 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 50.0     32.97    
41 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก 75.0     15.36    
42 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง 14.0     14.69    
43 ร้อยละเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง 25.0     19.59    
44 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 80.0     67.36    
45 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก 100.0     78.20    
46 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 62.0     61.24    
47 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 12.0     11.67    
48 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 9.5     9.25    
49 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 5.5     5.09    
50 เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย (ซม.) 113.0     108.82    
51 เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศหญิง (ซม.) 112.0     108.24    
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (52 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) 80.0     66.52    
2 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 50.0     31.70    
3 ร้อยละของเด็ก ป.1-ป.6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
4 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) 71.0     70.19    
5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข 100.0     0.00    
6 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) 82.0     0.00    
7 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน 66.0     0.00    
8 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน 66.0     61.49    
9 ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศชาย) 154.0     148.30    
10 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจกรองสายตา (HDC) 80.0     0.00    
11 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (HDC) 0.0     0.00    
12 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบสายตาผิดปกติได้รับการรักษา (HDC) 100.0     0.00    
13 ร้อยละของโรงเรียนปลอดอาหารเสี่ยงต่อโรคฟันผุ 90.0     0.00    
14 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันคุณภาพ (2 2 2) 55.0     0.00    
15 ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมบริโภคขนม/เครื่องดื่มรสหวาน/ลูกอม มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน 40.0     0.00    
16 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 100.0     0.00    
17 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 100.0     0.00    
18 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชน อายุ 5 ปี ขึ้นไป 13.0     0.00    
19 ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน การเดินทาง นันทนาการของประชาชนอายุ 5-17 ปี 31.0     0.00    
20 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนอายุ 5-17 ปี 31.0     0.00    
21 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 100.0     0.00    
22 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้ง (จำแนกรายวิธี 7 วิธี) 30.0     0.00    
23 ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศหญิง) 155.0     148.30    
24 ร้อยละประชาชน อายุ 5 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ 66.0     0.00    
25 ร้อยละประชาชน อายุ 5-17 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ 40.0     0.00    
26 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ 50.0     0.48    
27 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน 80.0     0.50    
28 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง 80.0     0.84    
29 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน 66.0     18.38    
30 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน 66.0     26.35    
31 ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ 50.0     39.55    
32 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีภาวะโลหิตจาง และได้รับการติดตามและส่งต่อ 100.0     0.00    
33 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบการได้ยินผิดปกติ 0.0     0.00    
34 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบการได้ยินผิดปกติ และได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ 100.0     0.00    
35 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 มีภาวะโลหิตจาง 25.0     0.00    
36 ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกระดับชั้น 100.0     99.00    
37 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services: YFHS ) ฉบับบูรณาการ 30.0     10.80    
38 ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 90.0     88.61    
39 ร้อยละวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์ (นักเรียนระดับชั้น ม.5 หรือ ปวช. ปีที่ 2)
40 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
41 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก
42 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเตี้ย 5.0     9.29    
43 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะผอม 5.0     1.68    
44 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0     12.33    
45 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 66.0     59.14    
46 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตีัย 5.0     9.77    
47 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0     11.09    
48 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม 5.0     3.60    
49 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน 1.0     1.01    
50 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 27.0     8.79    
51 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 13.5     13.96    
52 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 80.0     40.05    
กลุ่มวัยทำงาน (29 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน 0.0     0.00    
2 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี สูงดีสมส่วน 50.0     0.00    
3 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะผอม (นอกสถานศึกษา) 0.0     0.00    
4 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (นอกสถานศึกษา) 0.0     0.00    
5 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45 - 59 ปี มีภาวะผอม 0.0     0.00    
6 ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 30.0     44.45    
7 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ 0.0     60.19    
8 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะผอม 0.0     11.39    
9 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน 0.0     28.42    
10 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ 0.0     51.13    
11 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม 0.0     4.69    
12 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ 0.0     45.46    
13 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน 0.0     0.00    
14 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19 - 59 ปี มีภาวะผอม 0.0     0.00    
15 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน 0.0     0.00    
16 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีรอบเอวปกติ (รอบเอวน้อยกว่าส่วนสูงหารสอง) 0.0     0.00    
17 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีรอบเอวเกิน 0.0     0.00    
18 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวปกติ 0.0     58.24    
19 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวเกิน 0.0     0.00    
20 ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 45-59 ปีมีรอบเอวปกติ 0.0     50.86    
21 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีรอบเอวเกิน 0.0     0.00    
22 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน 50.0     49.22    
23 จำนวนร้านอาหาร/แผงลอย/อาหารริมบาทวิถี (Street Food) ที่ผ่านการรับรองเมนูชูสุขภาพ 1,400.0     0.00    
24 จำนวนโรงอาหารในสถานประกอบการภาครัฐและ/หรือเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) 81.0     0.00    
25 ร้อยละประชาชนอายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ 71.0     0.00    
26 ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน การเดินทาง นันทนาการของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี 71.0     0.00    
27 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนอายุ 18-59 ปี 13.0     0.00    
28 ร้อยละของประชากรอายุ 19-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 50.0     47.94    
29 ร้อยละประชากรวัยทำงานที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาที 65.0     70.79    
กลุ่มวัยสูงอายุ (21 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน 0.0     62.70    
2 ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ 70.0     61.80    
3 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.0     30.40    
4 ร้อยละของชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 30.0     0.00    
5 ร้อยละของผู้สูงอายุมีภาวะโภชนาการปกติ 47.0     0.00    
6 ร้อยละของผู้สูงอายุมีภาวะผอม 0.0     0.00    
7 ร้อยละของผู้สูงอายุมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน 0.0     0.00    
8 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ 0.0     0.00    
9 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะผอม 0.0     0.00    
10 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน 0.0     0.00    
11 ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ 0.0     0.00    
12 ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะผอม 0.0     0.00    
13 ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน 0.0     0.00    
14 ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะโภชนาการปกติ 0.0     0.00    
15 ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะผอม 0.0     0.00    
16 ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน 0.0     0.00    
17 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมกินผักผลไม้เพียงพอ 0.0     0.00    
18 ร้อยละประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ 71.0     0.00    
19 ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน การเดินทาง นันทนาการของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป 71.0     0.00    
20 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป 13.0     0.00    
21 ร้อยละของผู้สูงอายุ มีรอบเอวปกติ 0.0     0.00    
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม (13 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของ อปท. มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA1001 - 1003) 70.0     68.71    
2 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ 5.0     2.44    
3 ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่าง ๆ ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด. )ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 40.0     24.17    
4 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กทม.) 77.0     0.00    
5 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาตลาดนัดน่าซื้อที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กทม.) 77.0     0.00    
6 อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับความร้อนต่อแสนประชากร 5.0     0.00    
7 จำนวนจังหวัดที่เสี่ยงภัยความร้อนของประเทศไทย 0.0     0.00    
8 อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน) ต่อแสน ประชากร 10.0     0.00    
9 ร้อยละของประชาชนที่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด19 100.0     0.00    
10 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ของประเทศไทยเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
11 ระดับอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน
12 ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 100.0     0.00    
13 ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 55.0     32.40