DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ข้อมูลเฝ้าระวัง


กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (50 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 17.0     23.10    
2 อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth) 0.0     4.41    
3 อัตราการเกิดภาวะขาดอากาศในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Rate) 0.0     1.56    
4 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (Low Birth Weight Rate) (Service Plan) 7.0     9.53    
5 อัตราตายทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี (Infant Mortality Rate) 0.0     0.00    
6 อัตราตายทารกระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate : ENMR) 0.0     3.88    
7 อัตราการฉีกขาดของฝีเย็บจากการคลอด (Rate of Perineal Laceration During Delivery) 0.0     4.76    
8 การผ่าท้องคลอด (Cesarean Section Rate) 25.0     37.68    
9 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 75.0     82.92    
10 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 75.0     75.78    
11 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 65.0     67.59    
12 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก 75.0     15.30    
13 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90.0     41.58    
14 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     27.03    
15 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90.0     98.87    
16 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ปีที่มีพัฒนาการสมวัยหลังกระตุ้น 30 วัน 100.0     9.04    
17 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.0     95.25    
18 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90.0     34.12    
19 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     23.24    
20 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     31.87    
21 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม 90.0     68.13    
22 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     8.07    
23 ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90.0     30.52    
24 ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     21.36    
25 ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     30.02    
26 ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม 85.0     69.98    
27 ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     7.02    
28 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90.0     33.90    
29 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     23.91    
30 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     29.46    
31 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม 90.0     70.54    
32 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     7.71    
33 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90.0     43.91    
34 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     30.85    
35 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     29.73    
36 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ได้รับการติดตาม 85.0     70.27    
37 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     10.21    
38 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 60.0     62.77    
39 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 112.0     61.73    
40 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 14.0     10.78    
41 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0     9.50    
42 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 6.0     5.83    
43 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 70.0     37.63    
44 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง 20.0     15.08    
45 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 100.0     79.40    
46 ร้อยละเด็กอายุ 6-11 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง 20.0     0.00    
47 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 56.0     72.22    
48 ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ 95.0     0.00    
49 ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ
50 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (36 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข 100.0     0.00    
2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน 0.0     0.00    
3 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ 50.0     0.00    
4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน 80.0     0.00    
5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง 80.0     0.00    
6 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน 66.0     0.00    
7 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน 66.0     0.00    
8 ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ 50.0     0.00    
9 ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 100.0     99.00    
10 ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ (ที่มีส่วนประกอบน้ำตาลเกิน 5%) 90.0     96.10    
11 ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) 80.0     68.62    
12 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services: YFHS ) ฉบับบูรณาการ 90.0     82.07    
13 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) 52.0     70.97    
14 ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 88.0     85.76    
15 ร้อยละวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์ (นักเรียนระดับชั้น ม.5 หรือ ปวช. ปีที่ 2)
16 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
17 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก
18 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) 58.0     80.90    
19 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน 60.0     59.89    
20 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 50.0     32.39    
21 ร้อยละของเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
22 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0     11.67    
23 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะผอม 10.0     2.35    
24 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน 10.0     6.75    
25 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0     18.11    
26 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) 72.0     59.11    
27 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (โดยครูประจำชั้น) 10.0     3.36    
28 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ (โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) 72.0     79.92    
29 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 14.0     14.36    
30 ร้อยละของเด็กอายุ (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน 66.0     64.26    
31 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วน 10.0     5.71    
32 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะอ้วน 66.0     7.06    
33 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0     12.77    
34 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน 1.1     0.94    
35 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 34.0     29.03    
36 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 80.0     40.41    
กลุ่มวัยทำงาน (19 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ 0.0     59.71    
2 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะผอม 0.0     11.74    
3 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน 0.0     28.54    
4 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม 0.0     4.70    
5 ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ
6 ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ 85.0     54.20    
7 ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 49.0     48.41    
8 ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ 85.0     72.10    
9 ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ 58.0     58.56    
10 ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ 85.0     58.42    
11 ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ 58.0     45.89    
12 ร้อยละของประชากรอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ 58.0     52.02    
13 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 57.0     4.64    
14 ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 45-59 ปีมีเส้นรอบเอวปกติ 85.0     51.15    
15 ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 30.0     35.24    
16 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมกินผักวันละ 5 ทัพพีทุกวัน 27.4     44.50    
17 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีกิจกรรมทางกายหรือเคลื่อนไหวออกแรงเพิ่มขึ้นจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาที หรือ 30 นาทีต่อวันตั้งแต่ 5 วันต่อสัปดาห์ 26.8     69.39    
18 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการนอน 7-9 ชั่วโมงตั้งแต่ 3 วันต่อสัปดาห์ 88.1     90.07    
19 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการแปรงฟัน ก่อนนอนทุกวันนานอย่างน้อย 2 นาที 49.4     63.15    
กลุ่มวัยสูงอายุ (5 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 80.0     89.41    
3 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน 77.0     72.70    
4 ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ 44.0     60.24    
5 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.0     37.80    
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม (6 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA1001 - 1003) 65.0     68.71    
2 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ 5.0     2.44    
3 อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (Particulate Matter: PM2.5)
4 อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับความร้อนและระดับอุณหภูมิสูงสุด
5 ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
6 ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 50.0     40.08