DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ข้อมูลเฝ้าระวัง


กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (12 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 20.0     18.44    
2 การเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย 20.0     0.00    
3 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 50.0     63.87    
4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     21.12    
5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90.0     74.45    
6 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ปีที่มีพัฒนาการสมวัยหลังกระตุ้น 30 วัน 100.0     9.04    
7 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 80.0     95.80    
8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 51.0     33.23    
9 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0     0.00    
10 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน 10.0     0.00    
11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 5.0     0.00    
12 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 0.0     0.00    
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (13 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 10.0     16.70    
2 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 70.0     0.00    
3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) 85.0     0.00    
4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (โดยครูประจำชั้น) 10.0     0.00    
5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ (โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) 85.0     0.00    
6 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) 52.0     71.88    
7 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 60.0     67.83    
8 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน 1.4     0.00    
9 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 42.0     0.00    
10 ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 0.0     0.00    
11 ร้อยละวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์ (นักเรียนระดับชั้น ม.5 หรือ ปวช. ปีที่ 2)
12 ร้อยละของเด็กอายุ (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน 66.0     64.47    
13 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0     11.70    
กลุ่มวัยทำงาน (1 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 54.0     51.78    
กลุ่มวัยสูงอายุ (2 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 65.0     80.17    
2 ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ 50.0     63.71    
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม (3 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ 0.0     0.00    
2 ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 100.0     0.00    
3 ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 40.0     0.00