DoH Dashboard กรมอนามัย

Dashboard

ข้อมูลของปี


เส้นทางชีวิตและสุขภาพ (Life Course Approach To Health)

LCAข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 56 KPI
30.25
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
4.48
อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth)
51.96
ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
0.00
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
80.05
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
0.00
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
62.91
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
0.00
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

ข้อมูลกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

รายการข้อมูลกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 37 KPI
0.00
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
68.35
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
0.00
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free)
0.00
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)
0.00
ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน
0.00
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
100.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย
5.69
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วน
0.00
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะอ้วน
0.00
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
0.00
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะผอม
0.00
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
0.00
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
29.96
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง

ข้อมูลกลุ่มวัยทำงาน

รายการข้อมูลกลุ่มวัยทำงาน 19 KPI
0.00
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย
ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ
54.20
ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ
0.00
ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
72.10
ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ
0.00
ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
0.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ
0.00
ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
0.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
0.00
ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
51.15
ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 45-59 ปีมีเส้นรอบเอวปกติ
20.69
ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
33.62
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมกินผักวันละ 5 ทัพพีตั้งแต่ 4 วันต่อสัปดาห์
73.44
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีกิจกรรมทางกายหรือเคลื่อนไหวออกแรงเพิ่มขึ้นจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาที หรือ 30 นาทีต่อวันตั้งแต่ 5 วันต่อสัปดาห์
67.25
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการนอน 7-9 ชั่วโมงตั้งแต่ 3 วันต่อสัปดาห์
55.62
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการแปรงฟัน ก่อนนอนทุกวันนานอย่างน้อย 2 นาที
0.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
0.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน

ข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564