DoH Dashboard กรมอนามัย

Dashboard

ข้อมูลของปี


เส้นทางชีวิตและสุขภาพ (Life Course Approach To Health)

LCAข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 20 KPI
19.98
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
0.00
อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth)
0.00
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
56.93
ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
84.17
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
91.94
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
40.31
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
10.49
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย
8.95
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน
5.37
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
70.56
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก
69.73
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ข้อมูลกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

รายการข้อมูลกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 24 KPI
14.68
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
66.43
ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)
68.35
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
67.01
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
0.00
ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
0.00
ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
29.00
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
1.10
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
28.76
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
8.60
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย
13.02
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
4.46
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะผอม
29.96
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง

ข้อมูลกลุ่มวัยทำงาน

รายการข้อมูลกลุ่มวัยทำงาน 7 KPI
28.54
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
4.70
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
33.62
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมกินผักวันละ 5 ทัพพีทุกวัน
25.36
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีกิจกรรมทางกายหรือเคลื่อนไหวออกแรงเพิ่มขึ้นจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาที หรือ 30 นาทีต่อวันตั้งแต่ 5 วันต่อสัปดาห์
66.97
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการนอน 7-9 ชั่วโมงตั้งแต่ 3 วันต่อสัปดาห์
55.62
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการแปรงฟัน ก่อนนอนทุกวันนานอย่างน้อย 2 นาที

ข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายการข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 KPI
0.00
ร้อยละของตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
0.00
ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีดำเนินการกิจกรรม GREEN & CLEAN ระดับดีมากขึ้นไป
0.00
ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
0.00
ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
0.00
ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
36.85
ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565