DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) 80.0     66.52    
2 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 50.0     31.70    
3 ร้อยละของเด็ก ป.1-ป.6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
4 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) 71.0     70.19    
5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข 100.0     0.00    
6 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) 82.0     0.00    
7 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน 66.0     0.00    
8 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน 66.0     61.49    
9 ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ 65.0     0.00    
10 ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศชาย) 154.0     148.30    
11 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจกรองสายตา (HDC) 80.0     0.00    
12 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (HDC) 0.0     0.00    
13 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบสายตาผิดปกติได้รับการรักษา (HDC) 100.0     0.00    
14 ร้อยละของโรงเรียนปลอดอาหารเสี่ยงต่อโรคฟันผุ 90.0     0.00    
15 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันคุณภาพ (2 2 2) 55.0     0.00    
16 ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมบริโภคขนม/เครื่องดื่มรสหวาน/ลูกอม มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน 40.0     0.00    
17 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 100.0     0.00    
18 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 100.0     0.00    
19 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชน อายุ 5 ปี ขึ้นไป 13.0     0.00    
20 ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน การเดินทาง นันทนาการของประชาชนอายุ 5-17 ปี 31.0     0.00    
21 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนอายุ 5-17 ปี 31.0     0.00    
22 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 100.0     0.00    
23 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้ง (จำแนกรายวิธี 7 วิธี) 30.0     0.00    
24 ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศหญิง) 155.0     148.30    
25 ร้อยละประชาชน อายุ 5 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ 66.0     0.00    
26 ร้อยละประชาชน อายุ 5-17 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ 40.0     0.00    
27 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ 50.0     0.48    
28 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน 80.0     0.50    
29 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง 80.0     0.84    
30 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน 66.0     18.38    
31 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน 66.0     26.35    
32 ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ 50.0     39.55    
33 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีภาวะโลหิตจาง และได้รับการติดตามและส่งต่อ 100.0     0.00    
34 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบการได้ยินผิดปกติ 0.0     0.00    
35 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบการได้ยินผิดปกติ และได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ 100.0     0.00    
36 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 มีภาวะโลหิตจาง 25.0     0.00    
37 ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกระดับชั้น 100.0     99.00    
38 ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ (ที่มีส่วนประกอบน้ำตาลเกิน 5%) 90.0     96.10    
39 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services: YFHS ) ฉบับบูรณาการ 30.0     10.80    
40 ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 90.0     88.61    
41 ร้อยละวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์ (นักเรียนระดับชั้น ม.5 หรือ ปวช. ปีที่ 2)
42 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
43 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก
44 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเตี้ย 5.0     9.29    
45 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะผอม 5.0     1.68    
46 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน 10.0     7.62    
47 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0     12.33    
48 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 66.0     59.14    
49 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตีัย 5.0     9.77    
50 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วน 10.0     6.87    
51 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะอ้วน 10.0     4.22    
52 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0     11.09    
53 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม 5.0     3.60    
54 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน 1.0     1.01    
55 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 27.0     8.79    
56 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 13.5     13.96    
57 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 80.0     40.05