DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 10.0     16.70    
2 ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) 80.0     65.92    
3 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 70.0     0.00    
4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) 85.0     0.00    
5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (โดยครูประจำชั้น) 10.0     0.00    
6 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ (โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) 85.0     0.00    
7 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) 50.0     0.00    
8 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) 52.0     71.88    
9 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 60.0     67.83    
10 ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ 45.0     46.46    
11 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 154.0     150.11    
12 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน 1.4     0.00    
13 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 42.0     0.00    
14 ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 0.0     0.00    
15 ร้อยละวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์ (นักเรียนระดับชั้น ม.5 หรือ ปวช. ปีที่ 2)
16 ร้อยละของเด็กอายุ (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน 66.0     64.47    
17 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย 10.0     5.68    
18 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0     11.70    
19 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะผอม 10.0     4.72    
20 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 80.0     26.90