DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 13
จังหวัด ชาย
6 ปี
หญิง
6 ปี
ชาย
7 ปี
หญิง
7 ปี
ชาย
8 ปี
หญิง
8 ปี
ชาย
9 ปี
หญิง
9 ปี
ชาย
10 ปี
หญิง
10 ปี
ชาย
11 ปี
หญิง
11 ปี
ชาย
12 ปี
หญิง
12 ปี
ชาย
13 ปี
หญิง
13 ปี
ชาย
14 ปี
หญิง
14 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร28,53927,16830,12328,49030,13628,24731,76330,47428,98727,67427,77826,44728,41527,32229,02627,90230,41629,122265,183252,846518,029
รวมทั้งหมด28,53927,16830,12328,49030,13628,24731,76330,47428,98727,67427,77826,44728,41527,32229,02627,90230,41629,122265,183252,846518,029
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล