DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด ชาย
6 ปี
หญิง
6 ปี
ชาย
7 ปี
หญิง
7 ปี
ชาย
8 ปี
หญิง
8 ปี
ชาย
9 ปี
หญิง
9 ปี
ชาย
10 ปี
หญิง
10 ปี
ชาย
11 ปี
หญิง
11 ปี
ชาย
12 ปี
หญิง
12 ปี
ชาย
13 ปี
หญิง
13 ปี
ชาย
14 ปี
หญิง
14 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สงขลา9,8139,29310,4039,80610,6959,89210,55510,17410,2639,5829,7109,0399,9409,31910,0449,37710,2239,53191,64686,013177,659
สตูล2,6112,3682,7272,4262,6782,5682,8042,6202,7022,4152,5422,4102,6142,5222,5982,4382,5882,49623,86422,26346,127
ตรัง3,9233,6534,2483,8864,3284,0214,5444,3214,4624,2054,2954,0244,4504,0764,4954,1924,4294,31339,17436,69175,865
พัทลุง3,0232,8913,3572,9203,3113,0843,4143,2593,2573,0463,2333,1133,3023,2553,4623,2193,3233,24229,68228,02957,711
ปัตตานี6,3836,1046,5756,2686,8976,5266,8656,4886,7456,3706,5106,1046,4426,1896,4576,1796,3656,11259,23956,340115,579
ยะลา4,6934,5194,8914,5245,0814,7045,1554,7605,0264,6354,6914,4044,6274,4334,6294,4834,7714,53543,56440,99784,561
นราธิวาส6,6366,5167,0936,6427,0577,0397,4276,9657,2526,7876,9776,5406,8556,6287,1556,6927,0946,60663,54660,415123,961
รวมทั้งหมด37,08235,34439,29436,47240,04737,83440,76438,58739,70737,04037,95835,63438,23036,42238,84036,58038,79336,835350,715330,748681,463
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล