DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด ชาย
6 ปี
หญิง
6 ปี
ชาย
7 ปี
หญิง
7 ปี
ชาย
8 ปี
หญิง
8 ปี
ชาย
9 ปี
หญิง
9 ปี
ชาย
10 ปี
หญิง
10 ปี
ชาย
11 ปี
หญิง
11 ปี
ชาย
12 ปี
หญิง
12 ปี
ชาย
13 ปี
หญิง
13 ปี
ชาย
14 ปี
หญิง
14 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
ราชบุรี4,8294,6115,0764,9385,1434,8265,5155,0375,1925,1044,9134,8105,2074,9465,1794,9445,3865,06746,44044,28390,723
กาญจนบุรี5,5515,0865,8265,4015,9425,5946,0965,7956,0945,7875,7645,3805,8835,5265,8565,5905,9965,64553,00849,804102,812
สุพรรณบุรี4,2523,9764,6064,3554,5204,3274,8514,5234,6964,6684,6634,4195,0064,7324,9724,5875,1294,88242,69540,46983,164
นครปฐม5,3225,0895,6405,2975,6605,2666,0445,4355,5005,2195,0894,7695,2915,0355,4635,1365,6155,28049,62446,52696,150
สมุทรสาคร5,7985,4165,7575,5865,5215,1675,0754,8143,8173,7023,2743,1363,4423,2163,5273,3983,5253,27839,73637,71377,449
สมุทรสงคราม9558879969719919201,0181,0089739569648521,0339261,0059321,0689869,0038,43817,441
เพชรบุรี2,6252,5072,7462,6292,7072,5522,8902,7442,8562,6852,7932,6192,9212,5752,9272,7002,9072,79725,37223,80849,180
ประจวบคีรีขันธ์3,3553,1953,5673,2973,4883,3013,7783,5873,4923,2363,2233,2813,4513,1923,5033,3363,5953,41331,45229,83861,290
รวมทั้งหมด32,68730,76734,21432,47433,97231,95335,26732,94332,62031,35730,68329,26632,23430,14832,43230,62333,22131,348297,330280,879578,209
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล