DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สงขลา8,9858,2939,1018,6079,2758,73327,36125,63352,994
สตูล2,2042,2132,3772,2132,3382,2176,9196,64313,562
ตรัง3,4633,1383,5483,3893,6113,46010,6229,98720,609
พัทลุง2,6102,5462,7172,6232,7002,6398,0277,80815,835
ปัตตานี6,2725,9706,5376,1506,2446,16819,05318,28837,341
ยะลา4,6304,3114,6014,3564,6844,23713,91512,90426,819
นราธิวาส6,6596,1126,7526,4066,5766,24919,98718,76738,754
รวมทั้งหมด34,82332,58335,63333,74435,42833,703105,884100,030205,914
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล