DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัด ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นครศรีธรรมราช8,3367,8648,7298,0658,6908,25625,75524,18549,940
กระบี่3,2102,9493,4433,1913,3503,32510,0039,46519,468
พังงา1,5581,3431,7181,6371,7931,6855,0694,6659,734
ภูเก็ต2,8372,6953,1142,8763,2063,0089,1578,57917,736
สุราษฎร์ธานี6,5456,2066,6926,4296,7726,42620,00919,06139,070
ระนอง1,4471,4951,4511,3191,4391,3214,3374,1358,472
ชุมพร2,7032,5842,8482,7392,9222,6918,4738,01416,487
รวมทั้งหมด26,63625,13627,99526,25628,17226,71282,80378,104160,907
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล