DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
ศรีสะเกษ7,1926,6997,5257,2037,6597,35522,37621,25743,633
อุบลราชธานี9,8209,16710,1089,55910,2499,74930,17728,47558,652
ยโสธร2,3652,2872,5192,3302,6372,4257,5217,04214,563
อำนาจเจริญ1,8741,7301,9931,9341,9961,7775,8635,44111,304
มุกดาหาร1,9951,9222,0341,9131,9371,9035,9665,73811,704
รวมทั้งหมด23,24621,80524,17922,93924,47823,20971,90367,953139,856
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล