DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 9
จังหวัด ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นครราชสีมา12,47311,94613,24312,50913,43912,79539,15537,25076,405
บุรีรัมย์8,1737,7068,5498,0178,6248,02125,34623,74449,090
สุรินทร์6,9396,7487,3657,0357,5247,10621,82820,88942,717
ชัยภูมิ5,3005,0825,6215,3115,6865,36116,60715,75432,361
รวมทั้งหมด32,88531,48234,77832,87235,27333,283102,93697,637200,573
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล