DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ7,4316,9468,0567,6058,1887,73223,67522,28345,958
ชลบุรี9,6369,05410,2019,64310,1879,67630,02428,37358,397
ระยอง4,6394,3304,8824,6124,7904,59714,31113,53927,850
จันทบุรี2,8912,6592,8572,8022,7982,6938,5468,15416,700
ตราด1,2351,1691,2341,1721,1921,1553,6613,4967,157
ฉะเชิงเทรา3,9533,6694,0323,9314,1283,87612,11311,47623,589
ปราจีนบุรี2,6452,6212,7932,6132,7962,6098,2347,84316,077
สระแก้ว3,2443,0903,4093,1643,2713,1059,9249,35919,283
รวมทั้งหมด35,67433,53837,46435,54237,35035,443110,488104,523215,011
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล