DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
ราชบุรี4,3513,8984,7274,3164,7234,39713,80112,61126,412
กาญจนบุรี4,6934,4665,0904,8135,1154,85314,89814,13229,030
สุพรรณบุรี3,7733,6233,9593,7214,0003,79111,73211,13522,867
นครปฐม4,7264,4855,0604,7705,1464,91314,93214,16829,100
สมุทรสาคร4,2453,8435,4274,9875,5315,03715,20313,86729,070
สมุทรสงคราม8107388887678578072,5552,3124,867
เพชรบุรี2,3042,1662,5172,3762,5232,4217,3446,96314,307
ประจวบคีรีขันธ์2,8482,6423,2433,0543,3083,0339,3998,72918,128
รวมทั้งหมด27,75025,86130,91128,80431,20329,25289,86483,917173,781
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล