DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นนทบุรี5,7665,6446,3045,9946,4295,98318,49917,62136,120
ปทุมธานี6,2145,8896,8626,3096,5236,35219,59918,55038,149
พระนครศรีอยุธยา3,9313,7454,1433,8404,1253,76812,19911,35323,552
อ่างทอง1,0911,0481,2151,1181,1951,1813,5013,3476,848
ลพบุรี3,2273,1813,4383,3483,5763,32410,2419,85320,094
สิงห์บุรี8077828657659498332,6212,3805,001
สระบุรี3,1973,0493,3723,2283,4293,2779,9989,55419,552
นครนายก1,3821,2281,3611,2871,3631,1494,1063,6647,770
รวมทั้งหมด25,61524,56627,56025,88927,58925,86780,76476,322157,086
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล