DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 129,36827,45629,75828,17830,53829,15889,66484,792174,456
เขต 219,85718,79520,41919,14320,92319,67361,19957,611118,810
เขต 313,96912,71413,89313,10614,74413,84742,60639,66782,273
เขต 427,52425,91427,61425,88928,34727,19083,48578,993162,478
เขต 530,91028,74831,23329,28832,70930,80694,85288,842183,694
เขต 637,43635,41437,39735,50538,81136,869113,644107,788221,432
เขต 724,43922,58824,56423,22725,21223,75774,21569,572143,787
เขต 829,28627,73329,38427,76830,39428,79889,06484,299173,363
เขต 934,74832,86535,19533,23436,60934,640106,552100,739207,291
เขต 1024,07422,88824,42423,14824,91124,08973,40970,125143,534
เขต 1128,10626,34528,25026,81230,30328,68986,65981,846168,505
เขต 1235,62033,72935,42433,68337,07335,338108,117102,750210,867
เขต 1326,81825,58227,46426,02028,77927,35483,06178,956162,017
รวมทั้งหมด362,155340,771365,019345,001379,353360,2081,106,5271,045,9802,152,507
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล