DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,76411,17612,10211,70812,54611,82136,41234,70571,117
เขต 31,4201,3551,4811,4451,5961,5044,4974,3048,801
เขต 427,55125,83628,36527,17930,11228,11386,02881,128167,156
เขต 637,29135,29338,82736,89640,90939,016117,027111,205228,232
เขต 724,52823,12325,20023,72626,83425,32576,56272,174148,736
เขต 829,35127,78530,35228,75232,40830,42092,11186,957179,068
เขต 935,18133,25036,54834,61938,62737,047110,356104,916215,272
เขต 1024,36423,15924,84424,00326,30525,13775,51372,299147,812
เขต 1327,59226,11828,81427,37930,50728,77486,91382,271169,184
รวมทั้งหมด219,042207,095226,533215,707239,844227,157685,419649,9591,335,378
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล