DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2562 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 110,0329,64010,4389,79210,46710,01330,93729,44560,382
เขต 31,4751,4321,5961,4871,6481,5444,7194,4639,182
เขต 426,95025,75828,78426,91929,34627,31185,08079,988165,068
เขต 635,50933,73837,70835,97138,09435,531111,311105,240216,551
เขต 725,15823,69726,74525,29627,29525,65579,19874,648153,846
เขต 830,13428,51932,25730,28633,41831,52195,80990,326186,135
เขต 936,48434,48238,50736,90639,26637,166114,257108,554222,811
เขต 1024,74423,89826,23025,01227,06025,80578,03474,715152,749
เขต 1324,68023,64226,37924,81327,11525,34178,17473,796151,970
รวมทั้งหมด215,166204,806228,644216,482233,709219,887677,519641,1751,318,694
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล