DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 112,44311,71312,29111,76912,33811,84137,07235,32372,395
เขต 31,6301,5321,6521,5651,7311,6905,0134,7879,800
เขต 430,06428,05730,44428,33931,90530,36192,41386,757179,170
เขต 640,43738,45540,57837,98442,33439,824123,349116,263239,612
เขต 726,85225,43927,38225,66429,39027,77583,62478,878162,502
เขต 832,48430,48033,52631,60135,99334,208102,00396,289198,292
เขต 938,64837,07239,39837,20542,71139,885120,757114,162234,919
เขต 1026,34325,14327,05625,85829,41127,91882,81078,919161,729
เขต 1330,37128,62830,58028,62532,34231,00093,29388,253181,546
รวมทั้งหมด239,272226,519242,907228,610258,155244,502740,334699,6311,439,965
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล