DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 112,14011,62712,19911,69111,24410,61835,58333,93669,519
เขต 31,6601,5761,7401,6791,7661,6635,1664,91810,084
เขต 430,37328,17831,95530,41231,19529,07593,52387,665181,188
เขต 640,26037,60442,21139,74840,33837,925122,809115,277238,086
เขต 727,44325,75429,41627,83128,92027,20285,77980,787166,566
เขต 833,53331,67235,95834,16035,21333,557104,70499,389204,093
เขต 939,42837,29542,72939,79342,31740,020124,474117,108241,582
เขต 1027,05925,85629,38627,92329,09127,28285,53681,061166,597
เขต 1330,60028,58932,24130,84230,55129,17593,39288,606181,998
รวมทั้งหมด242,496228,151257,835244,079250,635236,517750,966708,7471,459,713
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล