DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 112,20911,75711,34910,66710,76010,18334,31832,60766,925
เขต 31,7181,6651,7941,6851,8031,5565,3154,90610,221
เขต 431,72830,18531,48529,29129,50827,98692,72187,462180,183
เขต 641,77539,31940,68938,34837,76435,595120,228113,262233,490
เขต 729,36127,78829,12827,49327,69226,29686,18181,577167,758
เขต 835,78433,99535,43533,77233,86132,267105,080100,034205,114
เขต 942,51939,74842,71040,22640,52638,382125,755118,356244,111
เขต 1029,24327,87629,39827,47527,92926,66686,57082,017168,587
เขต 1332,34530,66030,66429,29129,20327,50992,21287,460179,672
รวมทั้งหมด256,682242,993252,652238,248239,046226,440748,380707,6811,456,061
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล