DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2558 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,02310,40110,4559,87710,73110,05332,20930,33162,540
เขต 31,7901,6871,7961,5621,8181,7085,4044,95710,361
เขต 431,30929,03429,48128,03030,55228,67491,34285,738177,080
เขต 640,17037,81237,45435,31938,51736,364116,141109,495225,636
เขต 729,24327,58327,67726,28728,69427,26785,61481,137166,751
เขต 835,51433,85533,86332,19934,98233,201104,35999,255203,614
เขต 942,71340,29040,53138,40542,11839,767125,362118,462243,824
เขต 1029,42527,58927,86426,64528,61127,03185,90081,265167,165
เขต 1330,48428,98228,99527,15530,14628,47789,62584,614174,239
รวมทั้งหมด251,671237,233238,116225,479246,169232,542735,956695,2541,431,210
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล