DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 110,4429,83910,68310,02210,7009,90631,82529,76761,592
เขต 31,7941,5711,8301,7231,7651,6625,3894,95610,345
เขต 429,39427,88030,62628,68630,71628,81190,73685,377176,113
เขต 637,11734,98938,36936,29738,55636,187114,042107,473221,515
เขต 727,76826,37428,74527,26228,63326,90385,14680,539165,685
เขต 833,89932,23434,96633,19735,03533,394103,90098,825202,725
เขต 940,61338,46942,13439,74841,88139,765124,628117,982242,610
เขต 1027,94526,69428,64627,04328,82627,43585,41781,172166,589
เขต 1328,84027,00429,84528,21930,58729,11489,27284,337173,609
รวมทั้งหมด237,812225,054245,844232,197246,699233,177730,355690,4281,420,783
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล