DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัด ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นครศรีธรรมราช9,8959,44110,0319,3539,8989,3399,6269,1049,8879,25649,33746,49395,830
กระบี่3,7833,5123,8393,6473,6593,4903,4533,2503,3443,05218,07816,95135,029
พังงา1,8391,7651,8641,7621,7771,7371,7071,6761,7351,5288,9228,46817,390
ภูเก็ต2,8972,6612,7812,8052,6562,6742,6992,6512,6252,68113,65813,47227,130
สุราษฎร์ธานี7,0036,6727,1146,6656,7656,7486,6826,4657,2567,88534,82034,43569,255
ระนอง1,3071,2491,3681,2981,3161,2011,2941,1641,3391,1756,6246,08712,711
ชุมพร3,1152,9283,1993,1093,1873,0823,0832,8233,0682,77815,65214,72030,372
รวมทั้งหมด29,83928,22830,19628,63929,25828,27128,54427,13329,25428,355147,091140,626287,717
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล