DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ7,8657,5857,9517,7448,1498,0147,8917,5907,9387,76639,79438,69978,493
ชลบุรี10,0649,6469,9419,76410,2179,9249,4619,2119,7489,08849,43147,63397,064
ระยอง4,9274,7114,9204,8844,9274,7924,7004,4584,6524,59624,12623,44147,567
จันทบุรี3,1133,0633,2713,0163,4223,2113,3233,2053,2993,22716,42815,72232,150
ตราด1,4571,2901,4361,3581,5491,4471,4301,4141,5071,3377,3796,84614,225
ฉะเชิงเทรา4,3484,2264,5594,4804,7414,5084,3804,3214,4674,10822,49521,64344,138
ปราจีนบุรี3,0982,8583,0683,0163,1422,9602,9652,8133,0042,83515,27714,48229,759
สระแก้ว3,8163,5463,8793,7463,8453,5933,7893,3903,7103,38519,03917,66036,699
รวมทั้งหมด38,68836,92539,02538,00839,99238,44937,93936,40238,32536,342193,969186,126380,095
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล