DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
ราชบุรี5,4025,0365,4085,1175,4585,2375,2725,2275,1785,05726,71825,67452,392
กาญจนบุรี5,9625,5746,0695,6766,2365,9336,0155,4825,8845,59930,16628,26458,430
สุพรรณบุรี5,0344,7835,0424,7925,2734,9064,9674,6624,7074,52525,02323,66848,691
นครปฐม5,4175,1775,5825,2535,8145,3885,3685,2315,5295,06727,71026,11653,826
สมุทรสาคร3,4263,2923,5993,3563,5473,4203,3703,2733,2613,27617,20316,61733,820
สมุทรสงคราม1,1221,0201,1081,0411,1651,0191,0639541,0539865,5115,02010,531
เพชรบุรี2,9772,6542,8372,8072,8632,7622,7542,7532,7742,58314,20513,55927,764
ประจวบคีรีขันธ์3,6503,3083,5553,3283,6193,3163,4223,2563,6893,16817,93516,37634,311
รวมทั้งหมด32,99030,84433,20031,37033,97531,98132,23130,83832,07530,261164,471155,294319,765
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล