DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นนทบุรี6,8516,6497,1616,7127,1406,6936,8356,7706,7436,72234,73033,54668,276
ปทุมธานี7,4687,0837,4016,9497,1337,1977,0116,9067,0257,08636,03835,22171,259
พระนครศรีอยุธยา4,8164,6444,8954,6765,0544,6514,8874,7254,9124,54624,56423,24247,806
อ่างทอง1,6001,4541,5861,4991,6451,5601,6331,4871,6031,4778,0677,47715,544
ลพบุรี4,2824,0894,4284,1464,5114,3894,3744,0104,3404,02121,93520,65542,590
สิงห์บุรี1,1371,0581,1261,1281,0901,0891,1841,0981,1131,1155,6505,48811,138
สระบุรี3,9983,7754,0753,8304,1754,0494,2423,9924,2434,00420,73319,65040,383
นครนายก1,5731,5071,7101,4781,9161,4832,2011,4131,9451,3629,3457,24316,588
รวมทั้งหมด31,72530,25932,38230,41832,66431,11132,36730,40131,92430,333161,062152,522313,584
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล