DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 112,67811,97512,64611,92412,34111,91512,51811,78712,91912,71363,10260,314123,416
เขต 31,8281,7741,7981,6591,7331,6361,7221,6421,8161,7428,8978,45317,350
เขต 432,33330,93331,87330,23331,76329,97831,84830,15132,89832,222160,715153,517314,232
เขต 640,21438,30138,08736,35737,81636,32737,56935,77839,52037,531193,206184,294377,500
เขต 730,43728,65129,76527,90429,60327,98730,36128,87633,03632,422153,202145,840299,042
เขต 836,87635,26136,03834,21336,48034,49435,95534,52437,86135,423183,210173,915357,125
เขต 944,41541,89743,12040,61043,35140,85344,33841,19745,41241,981220,636206,538427,174
เขต 1030,08728,50329,50427,77130,40328,24730,85628,71731,97130,224152,821143,462296,283
เขต 1332,80631,62632,61431,40031,91431,39331,56731,34234,85334,025163,754159,786323,540
รวมทั้งหมด261,674248,921255,445242,071255,404242,830256,734244,014270,286258,2831,299,5431,236,1192,535,662
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล