DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2562 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,45410,84811,18910,76011,04010,45811,37511,30411,23511,27456,29354,644110,937
เขต 31,8071,6621,7281,6331,7251,6531,8371,7201,8861,7498,9838,41717,400
เขต 431,38629,75531,19929,64331,10829,55032,50731,46932,08031,183158,280151,600309,880
เขต 637,61735,83037,50335,90437,30835,46938,89137,30838,75036,558190,069181,069371,138
เขต 729,77327,85829,61427,98630,15928,40832,54131,11534,47033,545156,557148,912305,469
เขต 836,03734,19436,44734,45036,08334,71238,17536,15539,00836,229185,750175,740361,490
เขต 943,15340,64243,27640,83944,44441,50345,75442,77445,80641,733222,433207,491429,924
เขต 1029,49027,79830,37028,22430,96128,84532,25830,70533,20331,327156,282146,899303,181
เขต 1332,14230,93131,92631,28831,51931,36034,86034,14532,60232,434163,049160,158323,207
รวมทั้งหมด252,859239,518253,252240,727254,347241,958268,198256,695269,040256,0321,297,6961,234,9302,532,626
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล