DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 112,03411,66012,07711,33212,23111,94212,16912,01113,90413,47362,41560,418122,833
เขต 31,7341,6341,7251,6481,8531,7231,9171,7622,0561,9609,2858,72718,012
เขต 431,38729,69031,32429,81032,73131,47432,52831,15335,02034,202162,990156,329319,319
เขต 637,81435,98037,65835,65439,16537,71438,63737,02240,80439,096194,078185,466379,544
เขต 729,65127,99630,14828,43632,31030,61033,92432,13036,78936,022162,822155,194318,016
เขต 836,57134,49736,16734,78838,43836,46939,47637,12040,82838,512191,480181,386372,866
เขต 943,31640,89244,43141,51245,90743,16046,16742,50349,46645,850229,287213,917443,204
เขต 1030,40728,33831,01528,90932,41730,94033,59331,84935,37032,632162,802152,668315,470
เขต 1332,62431,87232,40732,01735,48934,80533,07732,83435,02134,157168,618165,685334,303
รวมทั้งหมด255,538242,559256,952244,106270,541258,837271,488258,384289,258275,9041,343,7771,279,7902,623,567
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล