DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,91911,12412,05911,71211,84911,53613,52312,86015,22215,14764,57262,379126,951
เขต 31,7161,6461,8581,7291,9231,7562,0751,9512,2082,0679,7809,14918,929
เขต 431,14929,59032,51731,31432,28830,77534,97033,54838,54537,041169,469162,268331,737
เขต 637,65235,39439,23237,62038,70337,10740,62139,26944,97943,100201,187192,490393,677
เขต 730,12828,46232,30730,57033,64631,48136,20134,60439,98538,829172,267163,946336,213
เขต 836,23234,83138,45436,49039,59637,34941,09939,13642,96739,869198,348187,675386,023
เขต 944,42741,63645,90043,18946,33042,95249,80646,79953,13848,936239,601223,512463,113
เขต 1031,03528,92032,41530,93533,71432,05035,65533,24337,28534,291170,104159,439329,543
เขต 1332,87332,29336,02535,14333,59133,37935,44034,52240,08539,561178,014174,898352,912
รวมทั้งหมด257,131243,896270,767258,702271,640258,385289,390275,932314,414298,8411,403,3421,335,7562,739,098
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล