DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 112,06411,70711,83511,46713,23812,48315,04114,81616,12515,85768,30366,330134,633
เขต 31,8641,7061,9231,7732,0831,9202,2172,0372,3292,06810,4169,50419,920
เขต 432,46231,21132,33930,70534,34932,73438,45636,55238,92237,374176,528168,576345,104
เขต 639,17637,57338,87336,94639,91538,75544,65143,13845,33243,301207,947199,713407,660
เขต 732,18430,43733,52231,43635,57633,54039,20037,39442,11041,498182,592174,305356,897
เขต 838,35736,46539,73837,34940,62738,83943,33740,53543,71540,793205,774193,981399,755
เขต 945,78043,19846,21142,89749,44846,61953,36549,72453,91549,261248,719231,699480,418
เขต 1032,20730,90033,85332,08835,31533,06237,52134,87338,24335,406177,139166,329343,468
เขต 1336,41935,51734,25233,89235,36834,43740,45839,88141,22440,288187,721184,015371,736
รวมทั้งหมด270,513258,714272,546258,553285,919272,389314,246298,950321,915305,8461,465,1391,394,4522,859,591
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล