DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สงขลา7,1526,6677,6567,1417,8477,3548,9858,2939,1018,6079,2758,73350,01646,79596,811
สตูล1,8651,6352,0471,8592,1381,9662,2042,2132,3772,2132,3382,21712,96912,10325,072
ตรัง2,5952,4902,8972,7123,2603,0303,4633,1383,5483,3893,6113,46019,37418,21937,593
พัทลุง2,0142,0612,3532,1382,4842,3712,6102,5462,7172,6232,7002,63914,87814,37829,256
ปัตตานี5,6655,5626,1115,7526,0305,6806,2725,9706,5376,1506,2446,16836,85935,28272,141
ยะลา4,4284,0634,5164,3314,5184,3594,6304,3114,6014,3564,6844,23727,37725,65753,034
นราธิวาส5,9735,6536,2996,0566,3315,8846,6596,1126,7526,4066,5766,24938,59036,36074,950
รวมทั้งหมด29,69228,13131,87929,98932,60830,64434,82332,58335,63333,74435,42833,703200,063188,794388,857
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล