DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นครศรีธรรมราช6,8306,6357,4217,0917,8287,5158,3367,8648,7298,0658,6908,25647,83445,42693,260
กระบี่2,5592,4602,8412,7152,9772,9093,2102,9493,4433,1913,3503,32518,38017,54935,929
พังงา1,1231,0711,2871,2981,3911,2601,5581,3431,7181,6371,7931,6858,8708,29417,164
ภูเก็ต2,0601,8932,3912,2752,5712,4672,8372,6953,1142,8763,2063,00816,17915,21431,393
สุราษฎร์ธานี5,1404,7805,7175,2775,8775,6616,5456,2066,6926,4296,7726,42636,74334,77971,522
ระนอง8888861,0811,0141,3101,2991,4471,4951,4511,3191,4391,3217,6167,33414,950
ชุมพร2,2552,1432,4162,2682,4302,3412,7032,5842,8482,7392,9222,69115,57414,76630,340
รวมทั้งหมด20,85519,86823,15421,93824,38423,45226,63625,13627,99526,25628,17226,712151,196143,362294,558
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล