DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ5,6905,2416,1295,6966,5156,0377,4316,9468,0567,6058,1887,73242,00939,25781,266
ชลบุรี7,9427,4488,2807,6538,6868,3319,6369,05410,2019,64310,1879,67654,93251,805106,737
ระยอง3,9113,7484,0863,7534,3164,1114,6394,3304,8824,6124,7904,59726,62425,15151,775
จันทบุรี2,5112,3912,6732,5382,7582,4982,8912,6592,8572,8022,7982,69316,48815,58132,069
ตราด9939061,0409681,1311,1141,2351,1691,2341,1721,1921,1556,8256,48413,309
ฉะเชิงเทรา3,3353,0623,5273,2743,6463,4493,9533,6694,0323,9314,1283,87622,62121,26143,882
ปราจีนบุรี2,3742,2082,5732,3752,5942,4632,6452,6212,7932,6132,7962,60915,77514,88930,664
สระแก้ว2,7692,5972,8732,7773,1282,8883,2443,0903,4093,1643,2713,10518,69417,62136,315
รวมทั้งหมด29,52527,60131,18129,03432,77430,89135,67433,53837,46435,54237,35035,443203,968192,049396,017
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล