DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
ราชบุรี3,3823,1883,6143,3253,9093,6054,3513,8984,7274,3164,7234,39724,70622,72947,435
กาญจนบุรี3,9203,7244,2233,9564,4444,1554,6934,4665,0904,8135,1154,85327,48525,96753,452
สุพรรณบุรี3,0612,9603,3583,1853,3623,3393,7733,6233,9593,7214,0003,79121,51320,61942,132
นครปฐม3,6443,5774,0293,7054,3034,0814,7264,4855,0604,7705,1464,91326,90825,53152,439
สมุทรสาคร2,4192,3532,7012,4862,7852,6804,2453,8435,4274,9875,5315,03723,10821,38644,494
สมุทรสงคราม5986366675916936828107388887678578074,5134,2218,734
เพชรบุรี1,8471,7632,0801,9692,0931,9482,3042,1662,5172,3762,5232,42113,36412,64326,007
ประจวบคีรีขันธ์2,2812,1102,4512,3352,6622,4812,8482,6423,2433,0543,3083,03316,79315,65532,448
รวมทั้งหมด21,15220,31123,12321,55224,25122,97127,75025,86130,91128,80431,20329,252158,390148,751307,141
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล