DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นนทบุรี4,8264,5365,2114,8115,3555,1675,7665,6446,3045,9946,4295,98333,89132,13566,026
ปทุมธานี5,1214,7165,4385,0875,6665,3596,2145,8896,8626,3096,5236,35235,82433,71269,536
พระนครศรีอยุธยา3,3473,1003,5843,3873,7093,5373,9313,7454,1433,8404,1253,76822,83921,37744,216
อ่างทอง8998349819301,0771,0121,0911,0481,2151,1181,1951,1816,4586,12312,581
ลพบุรี2,6262,4312,8802,7913,0932,8743,2273,1813,4383,3483,5763,32418,84017,94936,789
สิงห์บุรี6346097427017946888077828657659498334,7914,3789,169
สระบุรี2,6662,6502,8442,7192,9652,7943,1973,0493,3723,2283,4293,27718,47317,71736,190
นครนายก1,1119991,1271,1021,2011,1191,3821,2281,3611,2871,3631,1497,5456,88414,429
รวมทั้งหมด21,23019,87522,80721,52823,86022,55025,61524,56627,56025,88927,58925,867148,661140,275288,936
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล