DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2562 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 19,1488,6849,5449,0549,7499,24910,0329,64010,4389,79210,46710,01359,37856,432115,810
เขต 31,2601,1691,4361,3011,4071,3671,4751,4321,5961,4871,6481,5448,8228,30017,122
เขต 424,07523,16226,07224,52626,07024,55426,95025,75828,78426,91929,34627,311161,297152,230313,527
เขต 633,70931,52034,49932,56834,29232,29435,50933,73837,70835,97138,09435,531213,811201,622415,433
เขต 721,82220,74524,22822,39724,51823,08125,15823,69726,74525,29627,29525,655149,766140,871290,637
เขต 826,38524,84728,68627,24928,99427,50730,13428,51932,25730,28633,41831,521179,874169,929349,803
เขต 931,41130,17934,34832,44835,01533,08836,48434,48238,50736,90639,26637,166215,031204,269419,300
เขต 1021,98120,56623,70622,53724,20023,02424,74423,89826,23025,01227,06025,805147,921140,842288,763
เขต 1323,83922,55624,02122,95224,15622,82024,68023,64226,37924,81327,11525,341150,190142,124292,314
รวมทั้งหมด193,630183,428206,540195,032208,401196,984215,166204,806228,644216,482233,709219,8871,286,0901,216,6192,502,709
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล