DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สงขลา7,1526,6677,6567,1417,8477,35422,65521,16243,817
สตูล1,8651,6352,0471,8592,1381,9666,0505,46011,510
ตรัง2,5952,4902,8972,7123,2603,0308,7528,23216,984
พัทลุง2,0142,0612,3532,1382,4842,3716,8516,57013,421
ปัตตานี5,6655,5626,1115,7526,0305,68017,80616,99434,800
ยะลา4,4284,0634,5164,3314,5184,35913,46212,75326,215
นราธิวาส5,9735,6536,2996,0566,3315,88418,60317,59336,196
รวมทั้งหมด29,69228,13131,87929,98932,60830,64494,17988,764182,943
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล